Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια ΧΑΠ και ποσοστό αναπηρίας

Πώς προσδιορίζεται το ποσοστό αναπηρίας για τους ασθενείς της ΧΑΠ;

Στο άρθρο ΧΑΠ -ποσοστό αναπηρίας θα βρεις  χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με το πώς προσδιορίζεται το ποσοστό αναπηρίας για τους ασθενείς της ΧΑΠ βάση του Ενιαίου Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας.

5.3.Χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ – ποσοστό αναπηρίας)

ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ ΤΗΣ ΧΑΠ

Η ΧΑΠ χαρακτηρίζεται από χρόνια απόφραξη των αεραγωγών. Τα κύρια συμπτώματα είναι η δύσπνοια, μειωμένη ικανότητα σωματικής άσκησης, βήχας και απόχρεμψη. Διακρίνεται σε ΧΑΠ τύπου Ι (υπεροχή πνευμονικού εμφυσήματος: Διάταση ή και καταστροφή των χώρων πέραν των τελικών βρογχιολίων ενώ οι μεγάλοι αεραγωγοί παρουσιάζουν μαλάκυνση του τοιχώματός τους) και τύπου ΙΙ (υπεροχή χρονίας βρογχίτιδας: Χαρακτηριστικό η μόνιμη φλεγμονή του βλεννογόνου των βρόγχων και η μεγέθυνση των αδένων που προκαλούν βρογχοστένωση και υπερέκκριση βλέννης). Οι δύο αυτοί διακριτοί τύποι είναι σχετικά σπάνιοι ενώ πιο συχνός είναι ο μικτός τύπος. Συνήθως εξετάζονται από κοινού με την ονομασία Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ). Συνήθως εμφανίζεται μετά το 50ο έτος ηλικίας και είναι απότοκος (κατά 90%) της καπνιστικής συνήθειας.
Μάθε περισσότερα για το πώς η ΧΑΠ επηρεάζει τον ανθρώπινο οργανισμό

ΕΠΙΠΕΔΑ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
1ο επίπεδο Ήπια ή αρχόμενη ΧΑΠ
Συμπτώματα Πιθανόν βήχας παραγωγικός για τουλάχιστον 3 μήνες ανά έτος τα δύο τελευταία έτη, πιθανόν ελαφρά δύσπνοια στη έντονη προσπάθεια. Δύναται να βαδίσει με κανονικό βήμα έως 1500 μέτρα ή περισσότερο με το δικό του όμως βήμα.
Κλινικά ευρήματα
Ακροαστικώς: Ελαφρά μείωση ΑΨ, παράταση εκπνοής
Επίκρουση: Ήχος σαφής πνευμονικός
Α/α θώρακος:
Συνήθως χωρίς ιδιαίτερα παθολογικά ευρήματα
Σπιρομέτρηση: FEV1/FVC: ≤0,70, FEV1/FEV1pr≥0,60, FEF25-75/FEF25-75pr≥0,60
Αέρια αίματος: ΕΦΟ
ΠΡΟΓΝΩΣΗ – ΙΑΤΡΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΟΨΗ
Η ΧΑΠ δεν θεραπεύεται. Η εξέλιξη όμως επιβραδύνεται ή μερικώς αναστρέφεται εφόσον αρθούν οι αιτιολογικοί παράγοντες (π.χ. κάπνισμα) ή με την κατάλληλη θεραπεία.
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ………………………………………… 5%-10% (1 ή 2 έτη)

2ο επίπεδο Μετρίου βαθμού ΧΑΠ
Συμπτώματα Δύσπνοια στην κόπωση και βήχας παραγωγικός.
Δύναται να βαδίσει με κανονικό βήμα έως 300 μέτρα ή και περισσότερο με το δικό του όμως βήμα.
Κλινικά ευρήματα
Ακρόαση: Σαφής μείωση ΑΨ. Παράταση εκπνοής, λεπτοί ρόγχοι
Παρακλινικά ευρήματα
Α/α θώρακος:
Υπερδιαφάνεια του πνευμονικού παρεγχύματος, οριζοντίωση πλευρών – κατάσπαση διαφράγματος ή επίταση βραγχοαγγειακής σκιαγράφησης
Σπιρομέτρηση: FEV1/FVC ≤0,70, FEV1/FEV1pr 0,40-0,60, FEF25-75/FEF25-75pr 0,40-0,60
Αέρια αίματος: ΕΦΟ, ή σε ηρεμία ήπια υποξαιμία
ΠΡΟΓΝΩΣΗ – ΙΑΤΡΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΟΨΗ
Η νόσος είναι πλέον εμφανής.
Ωστόσο ο πάσχων είναι ακόμη ικανός προς εργασία υπό την προϋπόθεση ότι δεν είναι ιδιαίτερα κοπιαστική ή το περιβάλλον ιδιαίτερα επιβαρημένο.
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ …………………………………………. 20%-40% (1-2 έτη)

3ο επίπεδο
Σοβαρή δύσπνοια στη σωματική προσπάθεια μέχρι δύσπνοια σε ηρεμία.
Χαρακτηριστικός τρόπος αναπνοής. Δύναται να βαδίσει μέχρι 100 μέτρα ή να ανέβει μερικά σκαλοπάτια.
Κλινικά ευρήματα
Ακρόαση: Μεγάλη μείωση ΑΨ. Παράταση εκπνοής-επιπρόσθετοι ήχοι (μουσικοί και μη μουσικοί ρόγχοι)
Παρακλινικά ευρήματα
Α/α θώρακος: Υπερδιαφάνεια του πνευμονικού παρεγχύματος – οριζοντίωση πλευρών – κατάσταση διαφράγματος – επιμήκυνση
καρδιακής σκιάς. Επίταση βρογχοαγγειακής σκιαγράφησης.
Σπιρομέτρηση: FEV1/FVC<0,40, FEV1/FEV1pr<0,40, FEF25-75/FEF25-75pr<0,40
Αέρια αίματος: Κυρίως υποξαιμία ή/και υπερκαπνία (Χρόνια αναπνευστική ανεπάρκεια συνήθως τύπου ΙΙ υπερκαπνική)
Γεν. αίματος: Πολλές φορές αυξημένος αιματοκρίτης ΠΡΟΓΝΩΣΗ – ΙΑΤΡΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΟΨΗ
Δεν υπάρχει περίπτωση βελτιώσεως.
Αργά ή γρήγορα η κατάσταση θα επιβαρυνθεί. Ικανός για ελαφρές μόνο εργασίες, με περιορισμένο ωράριο.
Ακατάλληλος για κοπιαστικές ή με ιδιαίτερα επιβαρημένο περιβάλλον.
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ …………………………………………… 50%-70%
[Οι χρόνιες αποφρακτικές πνευμονοπάθειες μετά το 3ο επίπεδο βαρύτητας μπορούν να εξελιχθούν περαιτέρω σε χρόνια πνευμονική καρδία
και αναπνευστική ανεπάρκεια (βλ. κατωτέρω οικείο κεφάλαιο). Ακόμη, εκτός από τις ανωτέρω μνημονευθείσες εξετάσεις είναι δυνατόν να
ζητηθεί περαιτέρω έλεγχος εφ’ όσον υπάρχει ευχέρεια ή αν κριθεί απαραίτητο.
Τέλος, τα προτεινόμενα ποσοστά αναπηρίας είναι δυνατό να τροποποιηθούν κύρια σε σχέση με το επάγγελμα και την ηλικία κατά την κρίση της
επιτροπής].

ΧΑΠ και κεντρική άπνοια – ποσοστό αναπηρίας.

Κεντρική άπνοια

Είναι η κατάσταση κατά την οποία εκδηλώνεται παροδική, πλήρης διακοπή, ή μείωση (υπόπνοια) του αερισμού κατά τη διάρκεια του ύπνου
λόγω προσωρινής ανεπάρκειας της αναπνευστικής ώσεως από το ΚΝΣ προς τους αναπνευστικούς μύες.

Εδώ σε αντίθεση με την αποφρακτική άπνοια, δεν υπάρχει αναπνευστική προσπάθεια των μυών του θώρακος και της κοιλίας. Η κεντρική άπνοια είναι
σπανιότερη της αποφρακτικής, αναφέρεται δε ότι συμβαίνει σε ποσοστό μεταξύ 4% και 10% της συχνότητας της αποφρακτικής άπνοιας.
ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ
• Βαρύ και θορυβώδες ροχαλητό • Ημερήσια υπνηλία • Αίσθημα κοπώσεως μετά τον ύπνο ή μη αποδοτικός ύπνος
• Παρατηρούμενες από τον/την σύντροφο της κλίνης διακοπές της αναπνοής κατά τη διάρκεια του ύπνου • Ανήσυχος ταραγμένος ύπνος • Αιφνίδιο αίσθημα δύσπνοιας ή πνιξίματος
• Πρωινός πονοκέφαλος • Νυκτερινή πολυουρία • Νυκτερινοί ιδρώτες • Επανειλημμένες εγέρσεις από το κρεβάτι και αναφερόμενη αϋπνία
• Ελάττωση της libido ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ Ο έλεγχος των ασθενών που παρουσιάζουν τα ως άνω συμπτώματα γίνεται με την πολυπαραμετρική (πολυσωματογραφική) καταγραφή του ύπνου με συνεχή καταγραφή του ΗΕΓ του ΗΜΓ του ΗΟΓ, μαζί με ορισμένες παραμέτρους της αναπνευστικής λειτουργίας.

Ως θεραπεία εκτός από την διορθωτική χειρουργική επέμβαση στις ανώτερες αεροφόρους οδούς για την διάνοιξη όπου είναι εστενωμένες, είναι και
η θεραπεία με συσκευή n-CPAP (nasal Continuous Positive Airway Pressure). Η συνεχής αυτή θετική πίεση δρα ως «αέρινος νάρθηκας» ο οποίος προλαμβάνει τη σύμπτωση των τοιχωμάτων, αυξάνοντας την πίεση στο στοματοφάρυγγα και αίροντας την κλίση της διατοιχωματικής πιέσεως κατά μήκος του φαρυγγικού αυλού.

Κλινικά ευρήματα
Συνύπαρξη του ΣΑΥ με Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια οδηγεί σε βαρύτερη νυκτερινή και ημερήσια υποξυγοναιμία και υπερκαπνία σε σχέση με την υποξυγοναιμία και την υπερκαπνία που θα δημιουργούσε η κάθε μία από τις παραπάνω νόσους μεμονωμένα.
Ο συνδυασμός ΣΑΥ και ΧΑΠ εκδηλώνουν πρωϊμότερα αιμοδυναμικές διαταραχές. (Πνευμονική Υπέρταση – Δεξιά καρδιακή ανεπάρκεια) συγκριτικά με τους πάσχοντες μόνο με ΣΑΥ.
ΠΡΟΓΝΩΣΗ:
Ανάλογα με την βαρύτητα του ΣΑΥ και της ΧΑΠ από καλή μέχρι πολύ βαρεία.
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ:
Επί συνυπάρξεως ΣΑΥ και ΧΑΠ, συνυπολογίζεται το ποσοστό του ΣΑΥ με το ποσοστό της ΧΑΠ, ανάλογα την βαρύτητά της (βλ. ΧΑΠ) 3ο επίπεδο
Κλινικά ευρήματα:
Βαρύ ΣΑΥ με συνύπαρξη ΧΑΠ 2ου, 3ου επιπέδου και μεγάλη παχυσαρκία (βάρος σώματος >100%, κυάνωση, υπνηλία)
Σ’ αυτό το επίπεδο εντάσσεται και το σύνδρομο Pickwick.
ΠΡΟΓΝΩΣΗ: Μέτρια έως βαρύτατη μετά από δίαιτα με στόχο το αρνητικό θερμιδικό ισοζύγιο αν είναι επιτυχές ή όχι.
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ……………………………………………………..67% – 80% (2 έτη)

Τον πίνακα αυτό εκδίδει το Τμήμα Ασφάλισης και Παροχών Ασθένειας, Αξιολόγησης Αναπηρίας και Ειδικών Θεμάτων το οποίο υπάγεται στο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ.
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα,  στις 18 / 12 / 2017.

Αν πάσχετε από χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) θα βρείτε αρκετά χρήσιμα θέματα όπως ΧΑΠ και άσκηση, ΧΑΠ και διατροφή, ΧΑΠ προσδόκιμο ζωής και πολλά άλλα στο επάνω μέρος της οθόνης  στην ενότητα ” Μόλις διαγνώστηκα με ΧΑΠ” ή κλικάρωντας τις λέξεις με αυτό το χρώμα.  

Δίαβασε το νέο μας άρθρο ΧΑΠ και άνοιξη

Για αυτή την εποχή του έτους προτείνουμε να διαβάσετε και να κοινοποιήσετε το
ΧΑΠ και άνοιξη και το ΧΑΠ και εποχιακές αλλεργίες.

Γίνε μέλος της οικογένειας του ΧΑΠ.gr.
Συμπλήρωσε απλά το mail σου και απόκτησε πρόσβαση στις δωρεάν παροχές μας προς τους ασθενείς με ΧΑΠ.

[contact-form subject=”Γίνε μέλος της οικογένειας του ΧΑΠ.gr”][contact-field label=”Απλά συμπλήρωσε κάτω το mail σου, επέλεξε το λόγο της επικοινωνίας μας και πίεσε submit” type=”email” required=”1″][contact-field label=”Λόγος επικοινωνίας” type=”checkbox-multiple” options=”Θέλω να γίνω μέλος της οικογένειας του ΧΑΠ.gr”][/contact-form]

Η οικογένεια του ΧΑΠ.gr περιμένει να σε βοηθήσει!Μάθε περισσότερα για εμάς.